Regulamin

Jaskółka SPA by Joanna Popiół

Regulamin obejmuje Jaskółka Spa by Joanna Popiół w tym m.in. gabinety kosmetyczne, Saunę, Gym, Chill oraz trakty komunikacyjne. Korzystanie z usług z oferty Jaskółka Spa by Joanna Popiół jest równoznaczne z wypełnieniem Karty Gościa SPA i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Jaskółka Spa by Joanna Popiół jest strefą ciszy i relaksu.

Dla zapewnienia Państwu pełnego komfortu zabrania się używania własnych odbiorników MP3, MP4 i tym podobnych, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych. Na terenie Jaskółka Spa by Joanna Popiół obowiązuje cisza. Obsługa ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić osoby, które w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Gości. Jednocześnie Jaskółka Spa by Joanna Popiół nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione i udostępnione w sieci przez osoby postronne i niezwiązane z obiektem Jaskółka Dom i SPA oraz Jaskółka Spa by Joanna Popiół.

  1. Jaskółka Spa by Joanna Popiół jest czynne siedem dni w tygodniu, w godzinach 6:00 – 24:00. Sauna jest do dyspozycji gości od 16:00 do 22:00, Chill i Gym od 6:00 do 24:00

  2. Goście mogą korzystać z oferty zabiegowej w następujących godzinach: 10:00 – 20:00

  3. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja zabiegów. Pisemne lub telefonicznie potwierdzenie Rezerwacji następuje po podaniu przez Gościa adresu e-mail lub telefonu kontaktowego. Rezerwacje niepotwierdzone, są anulowane 24 godziny przed zabiegiem.

  4. Przed przystąpieniem do zabiegów, każdy Gość jest zobowiązany do wypełnienia Karty Gościa Spa i poinformowanie terapeuty o: zażywanych lekach, przebytych chorobach oraz ewentualnych przeciwwskazaniach.

  5. W określonych przypadkach personel Jaskółka Spa by Joanna Popiół może poprosić o okazanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zabiegów.

  6. Gość mający ukończone 16 lat może korzystać z zabiegów Jaskółka Spa by Joanna Popiół tylko za zgodą opiekuna prawnego i po konsultacji z personelem SPA.

  7. W przypadku nie odwołania zabiegu z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, Gość jest obciążony 100% kwotą zabiegu. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji zabiegu najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem.

  8. W przypadku spóźnienia, dany czas zostaje odliczony od zabiegu bez obniżania jego ceny.

  9. W przypadku spóźnienia Gościa na zabieg ponad 15 min, Jaskółka Spa by Joanna Popiół zastrzega sobie prawo do anulowania usługi.

  10. Jaskółka Spa by Joanna Popiół nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.Na terenie Jaskółka Spa by Joanna Popiół obowiązuje zakaz:

  • palenia tytoniu
  • spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających
  • spożywania posiłków i napojów
  • wprowadzania zwierząt

  11. Z zabiegów Jaskółka Spa by Joanna Popiół bezwzględnie nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby niestosujące się do ogólnie przyjętych norm i zasad zachowania.

  12. Przed skorzystaniem z usług Jaskółka Spa by Joanna Popiół obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze (typu klapki) lub obuwie sportowe o czystej podeszwie, przeznaczone wyłącznie do poruszania się po podłożu wewnątrz budynku. Należy przebrać się i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki obsługa pobiera opłatę w wysokości 100 zł.

  13. Do dyspozycji Gości Jaskółka Spa by Joanna Popiół są szlafroki. Bielizna zabiegowa jest przygotowana w pokoju zabiegowym.

  14. Zalecany jest natrysk przed zabiegami pielęgnacji ciała i masażami.

  15. Do sauny należy wchodzić w dostępnych w Recepcji Jaskółka Spa by Joanna Popiół ręcznikach lub szlafrokach osłaniających strefy intymne. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć je do sucha. Wszystkie przedmioty metalowe należy zdjąć (mogą stać się przyczyną poparzeń ciała). Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała, w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn. 8-12 min. pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8-12 min. ochładzanie ciała. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie chłodzeniu karku oraz głowy. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg. Z sauny bezwzględnie nie mogą korzystać osoby:

  • Chore na serce
  • Chore na nadciśnienie
  • Po udarach z chorobami naczyń krwionośnych
  • Ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych
  • Z gorączką
  • Chore na tarczycę
  • W ciąży
  • Chore na padaczkę (epilepsję)
  • Małe dzieci (z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji)
  • Osoby po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.

  16. W Gym obowiązuje strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe oraz ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem ćwiczeń należy rozkładać na urządzeniach. Ćwiczący wykonują ćwiczenia na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Jaskółka Spa by Joanna Popiół nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z sprzętu i urządzeń. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować po sobie stanowisko i odłożyć sprzęt na miejsce jego usytuowania. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Zauważone usterki sprzętu należy natychmiast zgłaszać Majordomusowi. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

  17. Na terenie Jaskółka Spa by Joanna Popiół należy zachować szczególną ostrożność w miejscach występowania mokrych nawierzchni. Gości obowiązuje także bezapelacyjny zakaz biegania.

  18. Obsługa Jaskółka Spa by Joanna Popiół zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu, jeśli spotka się z molestowaniem seksualnym, agresją, wulgaryzmami.

  19. Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu lub/i naruszające porządek publiczny są zobowiązane do opuszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.

  20. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem przez niego lub osoby będące pod jego opieką uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia obiektu.

  21. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, należy zastosować się do powyższych reguł. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Jaskółka Spa by Joanna Popiół są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Wskazane jest podporządkowanie się sugestiom obsługi. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać Majordomusowi Jaskółka Dom i SPA.

  22. Gość Domu – Jaskółka Dom i SPA może wydać dyspozycję przelania obciążenia pokoju, w którym jest zakwaterowany za produkty i usługi zakupione w Jaskółka Spa by Joanna Popiół. Rachunek ten zostanie uregulowany w dniu wyjazdu z Jaskółka Dom i SPA. Osoby korzystające ze Jaskółka Spa by Joanna Popiół, nie będące Gośćmi Domu – Jaskółka Dom i SPA, uregulują należność w Recepcji Jaskółka Spa by Joanna Popiół – bezpośrednio po zakończeniu pobytu.

  23. Jaskółka Spa by Joanna Popiół zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń okolicznościowych, niezależnych od Jaskółka Spa by Joanna Popiół.

  24. Należy zgłaszać obsłudze Jaskółka Spa by Joanna Popiół wszelkie nieprawidłowości i usterki mające, bądź które mogą mieć wpływ na eksploatację obiektu oraz jakość świadczonych w nim usług.

  25. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej także „Rozporządzeniem”, informujemy, że: 

  1). spółka 2EAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator). Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres ul. Grodziska 8, 60 – 363 Poznań, KRS 0000396613, REGON 301919440 lub elektronicznie, wysyłając e-mail na adres: majordomus@jaskolkadom.com.

  2). Jako Administrator, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach

  1. realizacji umowy o świadczenie usług (dalej: „Umowa”), a także podjęcie na Pani/Pana żądanie niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. realizacji usług świadczonych przez Administratora na Pana/Pani życzenie, w związku z pobytem w Jaskółka Dom i SPA prowadzonym przez Administratora oraz podjęcie niezbędnych działań przed realizacją takich usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  4. ochrony mienia znajdującego się w Jaskółka Dom i SPA oraz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze monitorowanym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. rezerwacji zabiegów oraz świadczenia usług Jaskółka SPA by Joanna Popiół – tj. zawarcia, realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dotyczy danych tzw. zwykłych); natomiast w zakresie danych osobowych tzw. szczególnej kategorii (w określonych sytuacjach ich przetwarzanie może być konieczne) – również na podstawie Pani/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 

  6. przypomnienia o umówionej wizycie w Jaskółka SPA by Joanna Popiół za pośrednictwem SMS, e-mail; innych danych kontaktowych – na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

  7. marketingu usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  8. dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku ze szkodą wyrządzoną Administratorowi przez Panią/Pana, jak również ochrona przed Pani/Pana roszczeniami względem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W związku z realizacją łączącej nas umowy mamy obowiązek przechowywania dokumentów najmniej przez okres przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją. Jeżeli dane będą przez nas przetwarzane w celu sądowego dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), ten termin może ulec przedłużeniu stosownie do właściwych przepisów. Pani/Pana dane zapisane z monitoringu są przechowywane przez okres do 7 dni od nagrania a po tym czasie dane są nadpisywane przez nowsze zapisy z kamer. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na Pani/Pana wyraźną zgodę będziemy je przechowywać do czasu wycofania jej przez Panią/Pana, jednak nie dłużej niż przez 5 lat.

  4). Dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji, do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, podmioty z którymi współpracujemy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw jako klienta, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • innym podmiotom współpracującym ze spółką 2EAT Sp. z o.o. w celu zapewnienia realizacji umowy,
  • dostawcom usług zaopatrujących spółkę 2EAT Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
  • dostawcom usług wspierających spółkę 2EAT Sp. z o.o. w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających spółkę 2EAT
   sp. z o.o. w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

  5). Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i wykonania umowy konieczne może być podanie przez Panią/Pana danych, w celu oznaczenia tożsamości. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową realizacji umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.

  Jeżeli podaje Pani/Pan nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zawarcia i wykonania umowy, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia czy innych informacji w formie wiadomości e-mail, jak również nie będziemy mogli się z Panią/Panem skontaktować telefonicznie. 

  6). Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

  7). Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

  8). Przysługuje Pani/Panu:

  a). prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  b). prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

  c). prawo do usunięcia danych:

  Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać, abyśmy je usunęli.

  d). ograniczenia przetwarzania danych:

  Może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub Pani/Pan nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Pana potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  e). prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

  Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  f). prawo do przenoszenia danych: 

  Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  g). prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

  W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem.

  h). prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pan danych osobowych przez administratora danych przysługuje Pani/Pan prawo złożenia w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Informacja o możliwych kanałach komunikacji z UODO jest zamieszczona na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

   

  26. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 28 lipca 2022 r.