Regulamin Domu

Witamy serdecznie w Jaskółka Dom i SPA i zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu. Ma on służyć zapewnieniu Państwu komfortowego i bezpiecznego pobytu w Jaskółka Dom i SPA.

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Jaskółka Dom i SPA (zwanym też dalej „Domem” albo obiektem), odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę należności za pobyt jak również poprzez podpisanie przez Gościa karty pobytu. Dokonując powyższych czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu Jaskółka Dom i SPA.

 

1.

1. Każdy Gość ma prawo do wyjątkowej obsługi oraz poufności i szacunku podczas pobytu w Jaskółka Dom i SPA.

2. Gość powinien zachować się w sposób etyczny w stosunku do obsługi i pracowników obiektu

2.

1. Opiekunem Gościa 24 godziny na dobę, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest Majordomus.

2. Majordomus zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do Majordomusa.

3.

1. Goście Domu podlegają obowiązkowi rejestracji. Podstawą rejestracji jest okazanie Majordomusowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem, karty kredytowej w celu preautoryzacji oraz podpisanie karty pobytu. Preautoryzacja będzie dokonana przez Majordomusa przy użyciu terminala płatniczego w trakcie przyjmowania Gościa (wypełniania przez Gościa Karty Pobytu) oraz jeśli Gość zażyczy sobie dokonać rezerwacji telefonicznie – wówczas Majordomus, na wyraźne życzenie Gościa, wprowadza ręcznie podany przez Gościa nr kart kredytowej do terminala.

2. Gośćmi Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia. 

3. Ze względu na ograniczenia architektoniczne związane z zabytkowym charakterem Domu nie jest on przystosowany do wypoczynku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

4. W obiekcie mogą przebywać wyłącznie osoby mające status Gościa albo korzystające z usług SPA. 

5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 8:00.

4.

1. Pokoje w Jaskółka Dom i SPA wynajmowane są na doby. Doba pobytowa zaczyna się od godz. 16.00 a kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.

2. Opłata za pobyt jest pobierana z góry za określoną ilość noclegów.

3. Przedłużenie pobytu, Gość powinien zgłosić Majordomusowi. Życzenie przedłużenia pobytu będzie spełnione w miarę istniejących możliwości.

4. Rezerwacji pobytu w Domu można dokonać w szczególności telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej www.jaskolkadom.com. W każdym z przypadków dokonując pełnej zapłaty za pobyt.

5. Gościowi przysługuje prawo do jednej zmiany dokonanej rezerwacji, pod warunkiem zgłoszenia zmiany najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu do Domu. Zmiany terminów rezerwacji przyjmowane są zgodnie z dostępnością wolnych pokoi. Gość może wykorzystać wpłaconą zaliczkę do pół roku od momentu zgłoszenia chęci zmiany. Jeżeli zmiana terminu będzie wiązała się z wyższą ceną w danym okresie to Gość musi dopłacić różnicę.

6. Dokonanie całkowitej opłaty za pobyt, a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niepojawienie się Gościa w Domu do godziny 10:00 dnia następnego jest traktowane jako rezygnacja z zarezerwowanych usług i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

8. Dom nie dokonuje zwrotu ceny za zarezerwowany pobyt w razie jego odwołania, chyba, że co innego wynika z oferty przedstawionej w procesie rezerwacji.

9. Zwroty za odwołaną rezerwację dokonywane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji z pobytu na kartę kredytową wskazaną przy rezerwacji, albo na rachunek bankowy, z którego opłacona została rezerwacja. 

10. W przypadku skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje prawo do zwrotu wartości niewykorzystanej usługi.

11. W razie braku dostępności zarezerwowanego pokoju z przyczyn niezależnych od Domu, Dom podejmie wszelkie działania mające na celu znalezienie i opłacenie innego miejsca pobytu oraz dokona zwrotu kosztu zarezerwowanego i opłaconego pobytu w Domu.

12. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

5.

1. Posiłki serwowane są w jadalni albo w pokojach w systemie room service.

2. W Domu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i posiłków zakupionych poza obiektem.

3. Obiekt na życzenie Gościa świadczy odpłatne usługi dodatkowe. Lista dostępnych usług dodatkowych prowadzona jest przez Majordomusa. Chęć skorzystania z dodatkowych usług zgłaszana jest Majordomusowi.

4. Goście Domu mogą korzystać z odpłatnych usług ekskluzywnego SPA. Zakres usług wraz z cennikiem dostępny jest u Majordomusa. 

 

6.

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy.

2. Na poczet ewentualnych szkód w momencie rejestracji pobytu dokonana zostanie preautoryzacja karty kredytowej Gościa w kwocie równej wartości 1 doby pobytu Gościa w Domu.

3. Gość powinien zawiadomić Majordomusa o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Dom zastrzega sobie prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody, po jego wyjeździe.

4. Gościowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokoju i jego wyposażeniu. Zabronione jest przesuwanie mebli, wynoszenie mebli i wyposażenia poza obręb pokoju. 

5. W Domu nie wolno przechowywać jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, itp. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów)

7. Poza wyznaczonymi dla tego celu miejscami – na terenie Jaskółka Dom i SPA obowiązuje zakaz palenia papierosów i e-papierosów. 

8. Za złamanie zakazu palenia pobierana jest kara w wysokości jednej doby pobytu w Domu obowiązującej w czasie złamania zakazu palenia. Poza wskazaną karą Dom może obciążyć Gościa dodatkowymi opłatami m.in. za sprzątanie. 

9. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Domu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości i funkcjonowania obiektu. Dom może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę, w szczególności jeżeli awanturuje się, wykazuje agresję słowną lub fizyczną, jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających albo w inny sposób narusza niniejszy regulamin. Dom może spowodować usunięcie tej osoby z terenu obiektu, bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu. Gość naruszający tą zasadę będzie uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się niezgodnie z regulaminem Domu. Takie same konsekwencje dotyczą również zachowania Gościa, które narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

7.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości, Dom prowadzi nadzór nad obiektem oraz terenem wokół niego w postaci środków technicznych, umożliwiających rejestrację obrazu.

2. Monitoringiem objęty jest obszar siedziby Administratora, tj. parking, ciągi komunikacyjne budynku oraz kluczowe pomieszczenia, wejścia główne do budynków, wjazd na teren obiektu.

3. Dom nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

4. Rzeczy wartościowe powinny być przechowywane przez Gościa w sejfie znajdującym się pokoju, pod rygorem braku odpowiedzialności obiektu za ich uszkodzenie, zniszczenie lub utratę.

5. Gość powinien zawiadomić Majordomusa o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6. Dom nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego na terenie obiektu oraz znajdujących się w nim rzeczy. Parking na terenie obiektu jest niestrzeżony i niedozorowany, choć jest monitorowany. 

7. Sprzęt narciarski, sanki i tym podobne przedmioty powinny być pozostawiane w narciarni.

8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Dom przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Domu. 

8.

1. Na terenie Domu mogą przebywać Goście z małymi psami (o wadze do 15 kg). Opiekun zwierzęcia jest zobowiązany do stałego nadzoru nad zwierzęciem. 

2. Na terenie obiektu znajduje się wydzielona zewnętrzna strefa dla psów i jest to jedyne miejsce załatwiania potrzeb fizjologicznych zwierząt przebywających w Domu. 

3. Opiekunowie będą ponosić odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniej opieki nad zwierzęciem, w tym także ewentualny koszt czasowego wyłączenia apartamentu z użytku w konsekwencji powstałych szkód.

4. Gość ponosi koszty końcowego sprzątania związanego z pobytem zwierzęcia w pokoju w kwocie 200 zł za pobyt, niezależnie od długości trwania pobytu.

9.

1. Pokoje otwierane i zamykane są za pomocą kart dostępowych wydawanych podczas procedury rejestracji. Gość otrzymuje także kartę służącą do otwierania wejścia na posesję oraz drzwi głównych obiektu.

2. W przypadku utraty karty Gość jest proszony o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Majordomusowi. 

3. Przy wymeldowaniu Gość jest obowiązany pozostawić otrzymane karty Majordomusowi.

 

10.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej także „Rozporządzeniem”, informujemy, że: 

1). spółka 2EAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator). Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres ul. Grodziska 8, 60 – 363 Poznań, KRS 0000396613, REGON 301919440 lub elektronicznie, wysyłając e-mail na adres: majordomus@jaskolkadom.com.

2). Jako Administrator, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach

1. realizacji umowy o świadczenie usług (dalej: „Umowa”), a także podjęcie na Pani/Pana żądanie niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. realizacji usług świadczonych przez Administratora na Pana/Pani życzenie, w związku z pobytem w Jaskółka Dom i SPA prowadzonym przez Administratora oraz podjęcie niezbędnych działań przed realizacją takich usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4. ochrony mienia znajdującego się w Jaskółka Dom i SPA oraz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze monitorowanym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. rezerwacji zabiegów oraz świadczenia usług Jaskółka SPA by Joanna Popiół – tj. zawarcia, realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dotyczy danych tzw. zwykłych); natomiast w zakresie danych osobowych tzw. szczególnej kategorii (w określonych sytuacjach ich przetwarzanie może być konieczne) – również na podstawie Pani/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 

6. przypomnienia o umówionej wizycie w Jaskółka SPA by Joanna Popiół za pośrednictwem SMS, e-mail; innych danych kontaktowych – na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

7. marketingu usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

8. dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku ze szkodą wyrządzoną Administratorowi przez Panią/Pana, jak również ochrona przed Pani/Pana roszczeniami względem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W związku z realizacją łączącej nas umowy mamy obowiązek przechowywania dokumentów najmniej przez okres przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją. Jeżeli dane będą przez nas przetwarzane w celu sądowego dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), ten termin może ulec przedłużeniu stosownie do właściwych przepisów. Pani/Pana dane zapisane z monitoringu są przechowywane przez okres do 7 dni od nagrania a po tym czasie dane są nadpisywane przez nowsze zapisy z kamer. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na Pani/Pana wyraźną zgodę będziemy je przechowywać do czasu wycofania jej przez Panią/Pana, jednak nie dłużej niż przez 5 lat.

4). Dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji, do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, podmioty z którymi współpracujemy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw jako klienta, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • innym podmiotom współpracującym ze spółką 2EAT Sp. z o.o. w celu zapewnienia realizacji umowy,
  • dostawcom usług zaopatrujących spółkę 2EAT Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
  • dostawcom usług wspierających spółkę 2EAT Sp. z o.o. w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających spółkę 2EAT
    sp. z o.o. w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

5). Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i wykonania umowy konieczne może być podanie przez Panią/Pana danych, w celu oznaczenia tożsamości. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową realizacji umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.

Jeżeli podaje Pani/Pan nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zawarcia i wykonania umowy, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia czy innych informacji w formie wiadomości e-mail, jak również nie będziemy mogli się z Panią/Panem skontaktować telefonicznie. 

6). Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

7). Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

8). Przysługuje Pani/Panu:

a). prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b). prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c). prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać, abyśmy je usunęli.

d). ograniczenia przetwarzania danych:

Może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub Pani/Pan nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Pana potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e). prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f). prawo do przenoszenia danych: 

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g). prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

h). prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo złożenia w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o możliwych kanałach komunikacji z UODO jest zamieszczona na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

11.

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Domem jest sąd właściwy dla Domu.

2. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 1 lipca 2023 r.